پرنیت

بازدید : 4338   |      

پرنیت ( Prehnite )غالباً سبز روغنی است. زرد کمرنگ یا قهوه ای آن هم دیده می شود.


پرنیت 

غالباً سبز روغنی است. زرد کمرنگ یا قهوه ای  آن هم دیده می شود. بلورهای تخت یا استوانه ای آن کمیاب است. غالباً به حالت توده های بشکه ای شکل و یا شبیه بطری دیده می شود بعضی از آن به صورت رشته ای کامل و قابل تراش گنبدی با جلوه چشم گربه ای و به رنگ زرد مایل به قهوه ای هستند..

 

کانسار : در سنگ های بازالتی آتشفشانی و سنگ های مزاحم آذرین و بعضی از سنگهای دگرگونی یافت می شود. توده های سبز کمرنگ آن در اسکاتلند ، توده های سبز تیره یا قهوه ای مایل به سبز آن در استرالیا و بلورهای مجتمع آن در فرانسه دیده می شود.

 

ساختار بلوری /راست لوزی 

ترکیب شیمیایی /  هیدروکسی سیلیکات منیزیوم و آهن 

سختی / 6

وزن مخصوص = 2/87

ضریب شکست = 64- 1/61

دوشکستی / 0/016

جلا / شیشه ای