استارولیت

بازدید : 2487   |      

استارولیت ( Staurolite )سنگ چلیپای کدر، دوقلوی متقاطع طلیبی شکل که بیشتر در جواهر سازی کاربرد داشته و نوع شفاف آن کمیاب بوده و برای مجموعه داران تراش داده می شود.


استارولیت

سنگ چلیپای کدر، دوقلوی متقاطع طلیبی شکل که بیشتر در جواهر سازی کاربرد داشته و نوع شفاف آن کمیاب بوده و برای مجموعه داران تراش داده می شود. نام آن بخاطر حالت دو قلوی متقاطع آن است که بعنوان طلسم در جواهرات آئینی مصرف می شده است. بلورهای آن قرمز مایل به قهوه ای تا سیاه با چند رنگی واضح است.

 

کانسار : در سوئیس، آلمان ، روسیه سابق، آمریکا ، برزیل،  فرانسه و اسکاتلند یافت می شود.

 

ساختار بلوری / راست لوزی

ترکیب شیمیایی / هیدروسیلیکات آهن و  آلومینیوم 

سختی / 7

وزن مخصوص = 3/72

ضریب شکست = 75- 1/74

دوشکستی / 0/0130

جلا / شیشه ای