بریلونیت

بازدید : 2988   |      

بریلونیت ( Beryllonite )بلورهای آن بیرنگ، سفید یا زرد کمرنگ و کم فروغ بوده و پراکنش ضعیف نور شن آنرا سنگی تار (خاکی) می نمایاند.


بریلونیت

بلورهای آن بیرنگ، سفید یا زرد کمرنگ و کم فروغ بوده و پراکنش ضعیف نور شن آنرا سنگی تار (خاکی) می نمایاند. علاوه برآن نرمی ، رخ کامل و تردی ، آنرا شکننده کرده است. لذا همراه با مراقبت برای مجموعه داران تراش می خورد.

 

کانسار : سنگی پگماتیتی است و همراه با کانی های فناکیت و بریلین در ماین آمریکا و نیز فنلاند و زیمبابوه به عنوان جواهر ی  کمیاب پیدا می شود. 

 

ساختار بلوری / کج لوزی 

ترکیب شیمیایی / فسفات سدیم و بریلیوم 

سختی / 5/5

وزن مخصوص = 2/83

ضریب شکست = 56- 1/55

دوشکستی /0/009

جلا / شیشه ای