سنگ برزیل

بازدید : 3382   |      

سنگ برزیل ( Brazilianite )سنگی نادر و استثائی است. فقط برای مجموعه داران تراش می شود.


سنگ برزیل 

سنگی نادر و استثائی است. فقط برای مجموعه داران تراش می شود. در عین حال رنگ زرد یا سبز مایل به زرد آن چشمگیر است. بلورهای آن ترد و شکننده با سطح شکست صدفی و رخ کامل عمود بر طول خود هستند.

 

کانسار : ذخیره گاه اصلی آن با بلورهای 15سانتی  متری در برزیل و بلورهای کوچک در نیوهمپشایر آمریکا قرار دارد.

ساختار بلوری / کج لوزی 

ترکیب شیمیایی / هیدرو کسی فسفات سدیم و آلومینیوم 

سختی / 5/5

وزن مخصوص = 2/99

ضریب شکست = 62- 1/60

دوشکستی / 0/021

جلا / شیشه ای