اسفنج دریایی

بازدید : 2388   |      

اسفنج دریایی ( Meerschaum )اغلب به نام سپیولیت شناخته می شود.


اسفنج دریایی

اغلب به نام سپیولیت شناخته می شود. سنگی خویش دانه ، نرم و سبک است . به الت توده های در هم فشرده، مات با ظاهری خاکی یا کچی یافت می شود. رنگ آن سفید یا خاکستری با سایه رنگ زرد یا قرمز است. براحتی صیقل خورده و قلم کاری پیچ و تاب دار می پذیرد. هنوز در ترکیه، برا یساختن کاسه چپق استفاده می شود که پس از استعمال رنگ زرد زیبایی بخود می گیرد.

 

کانسار : اکنون مهمترین محل استخراج آن در اسکیشهیر ترکیه است ولی در چک، اسلواکی، اسپانیا، یونان و آمریکا یافت می شود.

 

ساختار بلوری / راست لوزی 

ترکیب شیمیایی / سیلیکات هیدراته منیزیوم

سختی / 2/5

وزن مخصوص = 1/5

ضریب شکست = 53- 1/51

دوشکستی / ندارد

جلا /خاکی تا چرب