اسپودومن

بازدید : 3717   |      

اسپودومن ( Spodumene )به رنگ های مختلفی وجود دارد ولی فراوان ترین آن خاکستری مایل به زرد است


اسپودومن

به رنگ های مختلفی وجود دارد ولی فراوان ترین آن خاکستری مایل به زرد است. دو کیفیت جواهر آن یکی کونزایت، با رنگ صورتی یاسی ناشی از منگنز و دیگری هیدنیت ، با رنگ سبز زمردی روشن ناشی از کروم که برای مجموعه داران بسیار مورد توجه است، هرچند که رخ کامل موجب شکنندگی آنهاست. چند رنگی شدید برا حتی قابل رویت بیرنگی و وجود دوسایه  رنگ در بدنه از زاویه مختلف  دیده می شود از این رو باید بصورت تخت تراشیده شود تا حداکثر رنگ خود را نگه دارد. رنگ صورتی آن به مرور زمان کاهش پیدا می کند  که با تابش اشعه آنرا تقویت می کنند.

  

کانسار : اسپودومن در 1877 م در برزیل پیدا شد. هر چند که تا سال 1879 م کونزیت و هیدنیت به عنوان دو گونه مجزای آن ناشناخته بودند. اسپودومن در ماداگاسکار، برمه، آمریکا، کانادا، روسیه سابق ، مکزیک و سوئد یافت شده است.

 

ساختار بلوری / کچ لوزی 

ترکیب شیمیایی / سیلیکات آلومینیوم لیتوم

سختی / 7

وزن مخصوص = 3/18

ضریب شکست = 67- 1/66

دوشکستی / 0/015

جلا / شیشه ای