ارتوکلاز بیرنگ

بازدید : 2177   |      

ارتوکلاز بیرنگ ( Colourless Orthoclase )


در دست برسی