ارتوکلاز بیرنگ

بازدید : 1790   |      

ارتوکلاز بیرنگ ( Colourless Orthoclase )


در دست برسی