ارتوکلاز بیرنگ

بازدید : 2365   |      

ارتوکلاز بیرنگ ( Colourless Orthoclase )


در دست برسی