ارتوکلاز زرد

بازدید : 3036   |      

ارتوکلاز زرد ( Yellow Orthoclase )گونه زرد فلدسپار اورتکلاز(مطلب فوق) را معمولاً به صورت تراش پله ای در می آورند،


ارتو کلازرد 

گونه زرد فلدسپار اورتکلاز(مطلب فوق) را معمولاً به صورت تراش پله ای در می آورند، چراکه سنگ آن غالباً شکننده است. زردی آن ناشی از حضور آهن بوده و بلورهای آن منشور استوانه ا ی یا لوله ای است که اغلب دو قلو هستند.

 

کانسار : بهترین ارتوکلاز زرد در پگماتیت ها ی مادا گاسکار یافت شده و برای مجموعه داران تراشیده می شود. که این نوع نوع و نمونه آلمانی آن تراش گنبد می شوند تا جلوه چشم گربه ای نشان دهند.

 

ساختار بلوری / کج لوزی 

ترکیب شیمیایی / سیلیکات  پتاسیم و آلومینیوم 

سختی / 6

وزن مخصوص = 2/56

ضریب شکست = 54- 1/51

دوشکستی / 0/005

جلا / شیشه ای