ارتوکلاز زرد

بازدید : 2031   |      

ارتوکلاز زرد ( Yellow Orthoclase )


در دست برسی