ارتوکلاز زرد

بازدید : 1673   |      

ارتوکلاز زرد ( Yellow Orthoclase )


در دست برسی