ارتوکلاز زرد

بازدید : 1854   |      

ارتوکلاز زرد ( Yellow Orthoclase )


در دست برسی