میکروکلین

بازدید : 2626   |      

میکروکلین ( Microcline )نوعی ، آلکالی فلدسپار است که بیرنگ، سفید، زرد ، صورتی ، قرمز، خاکستری ، سبز یا سبز آبی آن وجود دارد.


میکروکلین

نوعی ، آلکالی فلدسپار است که بیرنگ، سفید، زرد ، صورتی ، قرمز، خاکستری ، سبز یا سبز آبی آن وجود دارد. نیمه مات سبز آبی آن به نام آمازونیت (اقتتباس از رودخانه آمازون) مصرف زیادی در جواهر سازی دارد، که معمولاً تراش گنبدی و به اندازه های مختلف داده می شود . رنگ چشمگیر آن ناشی از وجود سرب است.

 

کانسار : معدن مهم آ« در هند است. دیگر ذخائر آن در آ»ریکا ، کاندا، روسیه سابق، ماداگاسکار ، تانزانیا و نامیبیا قرار دارد.

 

ساختار بلوری / سه وجهی 

ترکیب شیمیایی / سیلیکات پتاسیم و آلومینیوم 

سختی / 6

وزن مخصوص = 2/56

ضریب شکست = 53- 1/52

دوشکستی / 0/008

جلا / تا ابریشمی