میکروکلین

بازدید : 1944   |      

میکروکلین ( Microcline )


در دست برسی