میکروکلین

بازدید : 1658   |      

میکروکلین ( Microcline )


در دست برسی