کریسوکولا

بازدید : 3607   |      

کریسوکولا ( Chrysocolla )معمولاً به رنگ سبز روشن تا پوسته مایل به آبی یا به حالت فشرده و خوشه وار وجود دارد.


کریسوکولا

معمولاً به رنگ سبز روشن تا پوسته مایل به آبی یا به حالت فشرده و خوشه وار وجود دارد. بلورهای در هم رشد کرده آن با کوارتز یا اپال مصرف فراوانی در جواهرات دارند.

 

کانسار : در مناطق استخراج مس خصوصاً در شیلی، روسیه سابق و زئیر یافت می شود. سنگ ایلات ( رشد در هم مالاکیت و فیروزه) بنابر قول مشهور از معادن ( حضرت) شاه سلیمان می آمده است. 

 

ساختار بلوری /کج لوزی 

ترکیب شیمیایی / هیدرو سیللیکات مس 

سختی 2

وزن مخصوص = 2/20

ضریب شکست = 63- 1/57

دوشکستی /0/030

جلا /  چرب تا شیشه ای