ها ولیت

بازدید : 4200   |      

ها ولیت ( Howlite ) سنگی است نرم ، سبک به رنگ سفید گچی با رگه های سیاه با قهوه ای متداوال. بلورهای آن گاهی بصورت مجتمع دیده می شوند. بسیار متخلخل است و براحتی رنگ شده و به جای کانی های دیگر خصوصاً فیروز بدل ساز ی می شود.


ها ولیت 

سنگی است نرم ، سبک به رنگ سفید گچی با رگه های سیاه با قهوه ای متداوال. بلورهای آن گاهی بصورت مجتمع دیده می شوند. بسیار متخلخل است و براحتی رنگ شده و به جای کانی های دیگر خصوصاً فیروز بدل ساز ی می شود.

کانسار : به مقیاس زیاد در کالیفرنیای آمریکا وجود دارد.

 

ساختار بلوری / کج لوزی 

ترکیب شیمیایی /   بروسیلیکات هیدرات کلسیم 

سختی / 3/5

وزن مخصوص = 2/58

ضریب شکست =- 59-1/58

دوشکستی / 0/022

جلا / شیشه ای