داتولیت

بازدید : 3890   |      

داتولیت ( Datolite )فقط بلورهای شفاف و بیرنگ آن برای مجموعه داران تراشیده می شود.


داتولیت 

فقط بلورهای شفاف و بیرنگ آن برای مجموعه داران تراشیده می شود. ممکن است رنگ ضعیفی از زرد، سبز یا سفید داشته باشد. ولی اکثراً بصورت توده وار وجود داشته و درونگیر مس دارد.

 

کانسار : اطریش ، ایتالیا، نروژ، آمریکا ، آلمان و انگلیس ذخائر اصلی داتولیت توده وار را دارند.داتولیت درونگیر دار در دریاچه سوپربور آمریکای شمالی یافت می شود.

 

ساختار بلوری /کج لوزی 

ترکیب شیمیایی /هیدروکسی بروسیلیکات کلسیم 

سختی / 5

وزن مخصوص = 2/95

ضریب شکست = 65- 1/62

دوشکستی / 0/044

جلا / شیشه ای