الیگوکلاز

بازدید : 2652   |      

الیگوکلاز ( Oligoclase )


در دست برسی