الیگوکلاز

بازدید : 3824   |      

الیگوکلاز ( Oligoclase )از خانواده فلدسپار پلازیو کلاز است.


الیگو کلاز

از خانواده فلدسپار پلازیو کلاز است ( مطلب فوق) را نوع مقبول در جواهر سازی، سنگ خورشید  یا بعضاً فلدسپار دلربا نام دارد. درونگیرهای درخشانی به رنگ های قرمز ، نارنجی، یا سبز از جنس بلورهای بسیار ریز دارد که براقیت فلزی دارند. سنگ خورشید بعضاً تراشیده یا حکاکی و یا صیقل داده می شود.

 

کانسار : درسنگ های دگرگونی و آذرین نروژ، آمریکا، هند،روسیه سابق و کاندا دیده می شود.

 

ساختار بلوری /کج وجهی 

ترکیب شیمیایی /آلومینوسیلیکات سدیم و کلسیم 

سختی /6

وزن مخصوص = 2/64

ضریب شکست = 55- 1/54

دوشکستی / 0/007

جلا / شیشه ای