الیگوکلاز

بازدید : 1745   |      

الیگوکلاز ( Oligoclase )


در دست برسی