الیگوکلاز

بازدید : 2152   |      

الیگوکلاز ( Oligoclase )


در دست برسی