الیگوکلاز

بازدید : 2912   |      

الیگوکلاز ( Oligoclase )


در دست برسی