الیگوکلاز

بازدید : 2403   |      

الیگوکلاز ( Oligoclase )


در دست برسی