فیروزه

بازدید : 5623   |      

فیروزه ( Turquoise )یکی از اولین سنگ های جواهر استخراج شده و همواره قیمتی، بخاطر رنگ خاص آن که از آبی آسمانی تا سبز بسته به مقدار آهن و مس درون آن دیده می شود.


فیروزه 

یکی از اولین سنگ های جواهر استخراج شده و همواره قیمتی، بخاطر رنگ خاص آن که از آبی آسمانی تا سبز بسته به مقدار آهن و مس درون آن دیده می شود. عمدتاً بصورت نهان بلور، توده  وار و غالباً پوسته ای به شکل رگه یا گره  و به حالت مات یا نیمه شفاف وجود دارد. سنگی سبک و ترد با شکست صدفی است. بعضی انواع آن دارای خلل و فرج ، رنگباختگی و ترک پذیری است. بدین سب با غشایی از موم یا صمغ ظاهر آن را محفوظ  نگاه می دارد.

کانسار : فیروزه ایران اساساًً مرغوب و دل انگیز است، ولی فیروزه تبت که سبز تر است ارجحیت دارد. معادن مکزیک و آمریکا فیروزه های سبزتر و باخلل و فرج بیشتری داشته و میل به رنگ باختگی آن سریعتر است. در روسیه سابق ، شیلی، استرالیا، ترکستان و کرنوال انگلیس نیز یافت می شود.

ساختار بلوری / کج وجهی 

ترکیب شیمیایی / فسفاتت آلومینیوم هیدرات مس 

سختی / 6

وزن مخصوص = 2/80

ضریب شکست = 65- 1/65

دوشکستی / 0/040

جلا / مومی تا کدر