آمبلیگونیت

بازدید : 5934   |      

آمبلیگونیت ( Amblygonite )در انواع رنگ ، شامل سفید، صورتی، سبز و آبی تا زرد طلایی و خیلی بندرت بیرنگ قرار دارد.


آمبلیگونیت

در انواع رنگ ، شامل سفید، صورتی، سبز و آبی تا زرد طلایی و خیلی بندرت بیرنگ قرار دارد.بلورهای بزرگ ، شفاف تا نیمه شفاف آن وجود دارد، چون نسبتاً نرم است اختصاصاًبرای مجموعه داران  تراشیده می شود. این کانی به صورت توده سنگ و رخ شکن یافت می شود.

 

کانسار :در پگماتیت ها ی برزیل ذخیره عمده کیفیت جواهر آن یافت می شود، همچنین در آمریکا نیز وجود دارد . ارغوانی کمرنگ آن در نامیبیا استخراج می شود.

 

ساختار بلوری / کج وجهی 

ترکیب شیمیایی / هیدروکسی فسفات لیتیم  و آلومینیوم 

سختی / 6

وزن مخصوص = 3/02

ضریب شکست = 60- 1/57

دوشکستی / 0/026

جلا / شیشه ای