کیانیت

بازدید : 6381   |      

کیانیت ( Kyanite )بلورهای کیفیت جواهر آن آبی کمرنگ تا پررنگ یا سفید، خاکستری یا سبز است.


کیانیت 

بلورهای کیفیت جواهر آن آبی کمرنگ تا پررنگ یا سفید، خاکستری یا سبز است. گستره رنگ آن نامشخص و لکه های آبی تیره تر آن به سمت درون قرار می گیرد .

 

کانسار : در شیست ها و گنایس ها ی دگرگونی و رگه های پگماتیتی میان سنگ ها ی دگرگونی دیده می شود. ممکن است در سنگ های هوازده ته نشست های آبرفتی هم ووجود داشته باشد. بلورهای کیفیت جواهر آن در برمه ، برزیل، کنیا و کوههای آلپ اروپا دیده می شود. در ذخائر رسوبی هند، استرالیا و کنیا و نیز در مناطق مختلف آمریکا یافت می شود.

 

ساختار بلوری /کج وجهی 

ترکیب شیمیایی / سیلیکات آلومینیوم 

سختی / 5یا 7

وزن مخصوص = 2/68

ضریب شکست = 73- 1/71

دوشکستی /0/017

جلا / شیشه ای تا مرواردی