تکتیت ها

بازدید : 10998   |      

تکتیت ها ( شیشه های فرازمینی ) ( Tektites )اول بار به سال 1787م در رودخانه مولداو در چکسلواکی یافت شدند،


تکتیت ها 

اول بار به سال 1787م در رودخانه مولداو در چکسلواکی یافت شدند، و بخاطر مکان پیدایش خود مولداویت نام گرفتند. گونه های رنگی دیگر این شیشه های آسمانی در مکان های دیگر نیز پیدا شدند، تکتیت ها معمولاً نیمه شفاف و به انواع رنگ ها از سبز تا قهوه ای وجود دارند.سطح سنگ معمولاً ناصاف، خشن، قلنبه، دندانه دارو بافت دار است و هیچ گاه به صورت بلور و مانند شیشه طبیعی (شکل روبرو) یافت نشده اند. ولی ممکن است در آن حباب های درونگیر گرد یا اژدروار یا به شکل قطره های غلیظ شربت دیده شوند.

 

کانسار :رودخانه موالدو چکسوالی تنها مکان شناخته شده تکتیت سبز و شفاف است.  نوع تایلندی آن به صورت اشیاء زینتی کوچ تراشیده می شوند، با این باور که می تواند از صاحب خود دفع بلا کند.

 

ساختار بلوری /بی شکل 

ترکیب شیمیایی / عمدتاً دی اکسید سیلیس 

سختی /5

وزن مخصوص = 2/40

ضریب شکست = 51- 1/48

دوشکستی / ندارد

جلا / شیشه ای