مروارید

بازدید : 6903   |      

مروارید ( Pearl ) صدف ها بستر رشد مروارید ها هستند.


مروارید 

صدف هابستر رشد مروارید ها هستند. خصوصاً دو نوع صدف مادر و خوراکی، که به عنوان یک عمل پدافندی در مقابل عاملی محرک مانند شن ریزه از خود نشان داده و با ایجاد غشاهای آراگونیتی به نام " مولد مروارید " به دور آن ، به مرور موجب رشد حبه مروارید می شوند. انعکاس نور از این لایه های انباشته، درخشش رنگین کمانی مخصووصی ایجاد می کند،  که به آن " جلای مرواریدی" می گویند. در مروارید های پرورشی،یک ماده محرک برای تولید مروارید درون صدف قرار می گیرد تا لایه های مولد مروارید محیط آنرا بپوشانند. تنوع رنگ مروارید ها شامل سفید خالص تا سفید زمینه با برخورداری از رنگ های زمینه( غالباً صورتی) قهوه ای و سیاه که این مربوط به نوع نرم تن و آب محل زندگی آن می شود را در برمی گیرد. مروارید ها نسبت به اسید ها، خشکی و رطوبت حساس بوده و نسبت به دیگر جواهرات کم دوام هستند.

 

ساختار بلوری /راست لوزی 

ترکیب شیمیایی /کربنات کلسیم، ماده صدفی و آب 

سختی / 3

وزن مخصوص = 2/71

ضریب شکست = 68- 1/53

دوشکستی / ناممکن 

جلا / مرواریدی