سنگ زمرد

بازدید : 516   |      

امیرمؤمنان علیه السلام می فرمایند : انگشتر زمرد دست کردن ، باعث آسان شدن و گره گشایی کارها میشود و مشکل ساز نیست.


امیرمؤمنان علیه السلام می فرمایند : انگشتر زمرد دست کردن ، باعث آسان شدن و گره گشایی کارها میشود و مشکل ساز نیست.