بشقاب ساسانی

بشقاب ساسانی

.

دوشنبه 13 فروردین 1397
6973

بشقاب ساسانی

بشقاب زیباى طلاى منقوش به شاه ساسانى در حال شکار در نخجیرگاه سلطنتى، این بشقاب زرین تصویر خسرو پرویز شاهنشاه مقتدر ساسانى را در دشت فراخ و پر از انواع گونه حیوانات را نشان میدهد. از زمان هخامنشیان تا ساسانیان معمول ترین تفریح شاهان شکار بوده است،  شکارگاه هاى پادشاهان جرگه هاى بزرگى بود،  که گرد آن دیوار کشیده بودند،  و در آنجا شیر و گراز و خرس نگاه میداشتند. محل نگهدارى این بشقاب زیبا، موزه رضا عباسى، ایران، تهران.

 

نظر بدهید